Monday, 25 Sep năm 2017
Trang chủ >> Sản phẩm PM khác >> Phần mềm quản lý trường học eSMS
Phần mềm quản lý trường học eSMS Print E-mail
Phần mềm - Sản phẩm phần mềm

Phan mem quan ly truong hocPhần mềm quản lý trường học - Phần mềm quản lý điểm của công ty CP Phần mềm Thăng Long có các chức năng: Quản lý học sinh, giáo viên, Quản lý điểm học và kết quả học tập trong năm, hỗ trợ tổ chức thực hiện các kỳ thi khảo sát, thi thử tốt nghiệp và thi thử Đại học - cao đẳng (đối với trường THPT), Phần mềm có thể mở rộng hỗ trợ quản lý các hoạt động ngoại khoà trong trường học. Đối tượng sử dụng của phần mềm là các trường Trung học Phổ thông (THPT) và Trung học Cơ sở (THCS). Phần mềm quản lý trường học quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường, dữ liệu được phân chia và quản lý theo từng niên khoá. Phần mềm quản lý trường học - quản lý điểm có các nhóm chức năng và đặc điểm chính như sau:

Phần mềm quản lý học sinh, giáo viên, lớp học và môn học

 Học sinh, giáo viên, lớp học, môn học là các tài nguyên và yếu tố nền tảng liên quan trực tiếp đến mọi hoạt động khác của nhà trường, trong nhóm này học sinh là đối tượng được quan tâm nhất. Phần mềm quản lý đến từng học sinh từ lúc vào trường đến lúc ra trường, dữ liệu về học sinh chỉ phải nhập 1 lần khi vào trường và được tự động cập nhật khi sang năm học mới các tiêu chí quản lý đối với mỗi học sinh gồm: Họ tên, năm sinh, giới tính, các thông tin lúc vào trường, điểm học qua các năm, điểm hạnh kiểm, điểm các kỳ thi, số ngày nghỉ học, khen thưởng, kỷ luật ..Đỗi với các đối tượng khác, nội dung quản lý đơn giản hơn nhưng không thể thiếu. Các chức năng của nhóm này gồm:

  • Đăng ký học sinh mới (Lớp 10 mới vào trường, học sinh lớp 11,12 trường khác chuyển đến). Chức năng này cho phép đăng ký từng học sinh mới hoặc nhập tự động danh sách học sinh mới có sẵn từ các file Excel. Học sinh cũ từ niên khóa trước được tự động đăng ký vào niên khoá sau.
  • Xếp lớp: Chức năng này sắp xếp học sinh đã đăng ký (bao gồm học sinh mới vào trường và học sinh năm học trước chuyển sang) vào các lớp của một năm học mới. Các công viêc chi tiết của việc xếp lớp, chuyển lớp được hỗ trợ tối đa của phần mềm, người sử dụng chỉ cần nhấn chuột để lựa chọn phương án và nhấn nút để thực hiện.
  • Cập nhật thông tin về học sinh trong các lớp: Cho phép xem, sửa danh sách và thông tin chi tiết về từng học sinh trong các lớp, chuyển lớp cho học sinh.
  • Cập nhật các danh mục: lớp học, giáo viên, môn học phục vụ cho công tác quản lý trong năm học.
  • Tra cứu, Tìm kiếm, In danh sách học sinh theo các đối tượng, mẫu biểu và định dạng khác nhau...

Phần mềm quản lý điểm và kết quả học tập

Điểm học trong năm của học sinh được quản lý theo từng niên khoá, theo lớp học và môn học, đối với mỗi học sinh quản lý điểm của từng lần kiểm tra: miệng, 15 phút, 1 tiết, kiểm tra khảo sát, điểm thi học kỳ...vv, từ đó tình điểm trung bình môn, điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học, xếp loại học lực và các chỉ tiêu khác của bảng điểm. Công thức tính đIểm trung bình được xác định dựa trên hệ số của các môn học, theo từng phân ban khác nhau. Bảng hệ số tính điểm trung bình của các môn học được quản lý và cập nhật bởi người sử dụng. Đặc đIểm này cho phép phần mềm đáp ứng được yêu cầu tính đIểm trung bình và xếp loại học lực của cả các trường có phân ban và không phân ban.

Ngoài điểm học lực phần mềm cũng quản lý điểm hạnh kiểm, số ngày nghỉ học, khen thưởng kỷ luật của học sinh là những yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả chung của mỗi học sinh.
Các chức năng quản lý điểm gồm:

- Lập sổ ghi điểm giáo viên: Chức năng này cho phép lập và in sổ ghi điểm cho các giáo viên dạy từng môn học của từng lớp. Mẫu Sổ ghi điểm giáo viên xem trong phụ lục.

- Nhập điểm học lực: Chức năng này cho phép nhập dữ liệu điểm từ Sổ ghi điểm của giáo viên vào bảng điểm chung của phần mềm. Chỉ cần 3 lần nhấn chuột để chọn lớp, môn học và học kỳ là mở đúng bảng điểm cần nhập, bảng điểm chia thành 3 phần: điểm miệng tối đa 5 lần, điểm 15 phút tối đa 5 lần, điểm 1 tiết tối đa 8 lần. Việc duy nhất phải làm của người nhập là ghi điểm vào các ô có sẵn của từng học sinh trong lớp. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, phần mềm cho phép chọn nhập điểm tuần tự theo hàng ngang hoặc cột dọc.

- Nhập điểm hạnh kiểm: Bảng điểm hạnh kiểm được phần mềm lập sẵn cho tất cả các lớp trong toàn trường, mỗi học sinh có 3 điểm hạnh kiểm cần nhập:điểm học kỳ 1, điểm học kỳ 2 và điểm cả năm. Các mức hạnh kiểm (Tốt, khá, trung bình, yếu) cũng được lập trình sắn để người nhập chọn, mà không phải gõ từ bàn phím.

- Nhập số ngày nghỉ học: Sổ theo dõi số ngày nghỉ học được phần mềm lập sẵn cho tất cả các lớp trong toàn trường, Ngày nghỉ được chia thành 2 loại: nghỉ có xin phép và nghỉ không xin phép. Chỉ cần nhập những học sinh có số ngày nghỉ học.

- Nhập khen thưởng, kỷ luật: Tương tự như nhập số ngày nghỉ học. Chỉ cần nhập cho những học sinh có khen thưởng hoặc bị kỷ luật. Các hình thức khen thưởng, kỷ luật đã được lập trình sẵn để người nhập lựa chọn mà không phải gõ từ bàn phím.

- Tổng hợp bảng điểm và xếp loại học lực theo lớp học và môn học: Chức năng này thực hiện tính điểm trung bình học kỳ 1, điểm trung bình học kỳ 2, điểm trung bình cả năm và xếp loại học lực của mỗi học sinh đối với từng môn học. Bảng tổng hợp điểm và xếp loại học lực được lập theo lớp và môn học, có kèm theo thống kê số lượng và tỷ lệ học sinh gỏi, khá, trung bình, yếu, kém của lớp và môn học được chọn. Chức năng này giúp cho giáo viên dạy các môn học tổng hợp sổ điẻm của mình một cách tự động, và chính xác.

- Tổng hợp kết quả học tập cuối kỳ và cuối năm theo lớp: Chức năng này thực hiện việc tổng hợp kết quả học tập chung của mỗi học sinh, phục vụ cho công tác tổng kết cuối ký1, cuối kỳ 2 và cuối năm học. Kết quả tổng hợp được lập theo lớp học và được chia ra 2 trường hợp:

  • Kết quả học tập cuối kỳ: được tổng hợp theo các tiêu chí Điểm trung bình chung các môn, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm, điểm trung binh từng môn học.
  • Kết quả học tập cuối năm: Ngoài các tiêu chí trên, thêm các mục: Kết quả năm học (Lên lớp/ Rèn luyện trong hè/ Thi lại/ ở lại), Danh sách môn thi lại, số ngày nghỉ CP + KP, khen thưởng, kỷ luật.

Kết quả học tập được tổng hợp và in cho từng lớp, ngoài ra có thể in thêm phiếu báo kết quả học tập cho mỗi học sinh để gửi về gia đình.

Thống kê xếp loại học lực chung (theo lớp, khối, toàn trường): Chức năng này tự động tổng hợp kết quả học tập chung của mỗi học sinh, thống kê theo từng lớp học: sỹ số, số lượng và tỷ lệ học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Tổng hợp số lưọng và tỷ lệ các loại trên theo từng khối lớp học (10/ 11/ 12) và của toàn trường. Với chức năng này Hiệu trưởng và ban giám hiệu có thể nắm được số lượng, chất lượng kết quả học tập của toàn trường, cũng như từng khối, từng lớp học một cách nhanh chóng, chính xác hoàn toàn. Đây cũng là các số liệu thống kê báo cáo lên cơ quan quản lý.

Thống kê xếp loại học lực các môn học (theo lớp, khối, toàn trường):
Chức năng này tương tự thống kê, xếp loại học lực chung chỉ khác ở chỗ: đối tượng thống kê là kết quả học tập của một môn học. Với chức năng này Hiệu trưởng có thể xem xét đánh giá, so sánh chất lượng kết quả học tập của từng môn học trên các phạm vi lớp, khối và toàn trường. Mẫu biểu thống kê xem trong phụ lục

Thống kê xếp loại hạnh kiểm (theo lớp, khối, toàn trường)
Chức năng này thống kê số lượng và tỷ lệ các nhóm học sinh có điểm hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu của từng lớp học, tổng hợp số lưọng và tỷ lệ các loại trên theo từng khối học và của toàn trường. Với chức năng này Hiệu trưởng và ban giám hiệu có thể nắm được chất lượng hạnh kiểm học sinh của toàn trường, cũng như từng khối, từng lớp học một cách nhanh chóng, chính xác. Đây cũng là các số liệu thống kê báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên.

Tổng hợp sổ điểm (học bạ) của từng học sinh.

Sổ điểm học bạ được phần mềm tự động lập cho mỗi học sinh trong các lớp học, Mỗi học sinh từ lúc vào trường đến lúc ra trường chỉ có 1 sổ học bạ. Sổ học bạ gồm nhiều trang mỗi trang ghi kết quả học tập một năm học của học sinh, Khi sang năm học mới sổ học bạ của học sinh được tự động chuyển sang. Nội dung mỗi trang học bạ gồm:

  • Bảng điểm kết quả học tập các môn học, mỗi môn trên 1 dòng gồm các cột: Điểm trung bình học kỳ 1, điểm trung bình học kỳ 2, điểm trung bình năm, xếp loại năm.
  • Tổng hợp kết quả năm học, gồm các mục: Điểm trung bình chung, Xếp loại học lực, Điểm hạnh kiểm, Kết quả năm học (lên lớp/ thi lại/ ở lại), Các môn thi lại.
  • Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm

Chức năng này cho phép xem kết quả học tập của tất cả các năm học ở trường của mỗi học sinh được chọn. Chỉ qua 2 lần nhấn chuột để chọn lớp và chọn học sinh là có học bạ cần tìm.

Phần mềm hỗ trợ thi khảo sát

Phần mềm quản lý trường học cho phép tự động thực hiện phần lớn công việc trong khâu tổ chức và quản lý các đợt thi khảo sát do nhà trường tổ chức, các chức năng cụ thể như sau:

- Mở mới và cập nhật thông tin lần thi : Phần mềm quản lý, lưu trữ và cập nhật dữ liệu về các lần thi khảo sát một cách riêng biệt để tránh bị nhầm lẫn hoặc loại bỏ lẫn nhau giữa các lần thi.Thông tin về mỗi lần thi khảo sát bao gồm số lượng học sinh dự thi, số lượng phòng thi và các môn thi theo từng khối (10/11/12) và theo các phân ban (A/B/C..). Chức năng này thực hiện mở lần thi mới, cập nhật dữ liệu hoặc huỷ dữ liệu một lần thi. Khi mở lần thi mới, số học sinh tham gia dự thi được xác định tự động bởi phần mềm từ danh sách học sinh hiện tại của trường, số lượng phòng thi và các môn thi của mỗi khối lớp và phân ban do người sử dụng nhập.

Căn cứ vào số lượng học sinh và số lượng phòng thi của mỗi khối và phân ban, phần mềm tự động cấp mã phòng thi và xác định số lượng học sinh của mỗi phòng thi.

Lập danh sách dự thi : Chức năng này lập danh sách dự thi của từng khối (10/ 11/ 12) và phân ban (A/ B/ C...). Danh sách dự thi được sắp xếp theo vần ABC, Chức năng này cũng thực hiện cấp số báo danh và xếp phòng thi cho từng thí sinh trong danh sách dự thi đồng thời in danh sách niêm yết theo khối và phân ban và in danh sách dự thi theo phòng thi.

Nhập điểm thi: Chức năng này cho phép nhập điểm kết quả thi khảo sat. Có thể nhập điểm theo hàng ngang (điểm các môn thi của từng học sinh) hoặc cột dọc (điểm một môn thi) và in kết quả thi theo phòng thi.

Tổng hợp kết quả thi (theo lớp)  Với chức năng này kết quả thi được tổng hợp và in theo lớp học.

Phần mềm hỗ trợ thi thử tốt nghiệp

Phần mềm cho phép tự động thực hiện phần lớn công việc trong khâu tổ chức và quản lý các lần thi thử tốt nghiệp do nhà trường tổ chức, các chức năng cụ thể như sau:

Mở lần thi mới và cập nhật thông tin về lần thi: Phần mềm quản lý, lưu trữ và cập nhật dữ liệu về các lần thi thử tốt nghiệp một cách riêng biệt để tránh bị nhầm lẫn hoặc loại bỏ lẫn nhau. Thông tin của mỗi lần thi gồm số học sinh dự thi, số phòng thi, các môn thi. Chức năng này thực hiện mở lần thi mới, huỷ số liệu một lần thi. Khi mở lần thi mới, số học sinh tham gia dự thi được xác định tự động bởi phần mềm từ danh sách học sinh lớp12 hiện tại, số lượng phòng thi và các môn thi được nhập bởi người sử dụng. Căn cứ vào tổng số học sinh dự thi và số lượng phòng thi, chức năng này cũng cấp mã các phòng thi và xác định số thí sinh của mỗi phòng.

Lập danh sách dự thi: Chức năng này lập danh sách học sinh dự thi theo vần ABC và cấp số báo danh cho từng thí sinh, Danh sách được lập theo phòng thi, công việc được thực hiện hoàn toàn tự động. Chức năng này cũng thực hiện in danh sách niêm yết và danh sách dự thi theo phong thi. Mẫu danh sách niêm yết và danh sách dự thi xem phụ lục.

Nhập điểm thi và in kết quả thi: Chức năng này cho phép nhập điểm các môn thi của từng thi sinh, tự động tính điểm tổng và xác định kết quả thi. Điểm thi được nhập theo thứ tự phòng thi và số báo danh. Chức năng này cũng cho phép in kết quả thi theo phòng thi.

Tổng hợp kết quả thi theo lớp: Với chức năng này kết quả thi được tổng hợp và in theo lớp học. Kết quả thi của từng học sinh gồm điểm thi từng môn và điểm tổng, chức năng này cũng cho phép in phiếu điểm của từng học sinh.

Xuất danh sách dự thi tốt nghiệp ra CSDL Foxpro: Chức năng này cung cấp một danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp theo đúng quy cách dữ liệu do sở giáo dục đào tạo yêu cầu.

Hỗ trợ thi thử đại học - cao đẳng

Với nhóm chức năng này phần mềm cho phép tự động thực hiện và hỗ trợ tối đa thực hiện phần lớn công việc trong khâu tổ chức và quản lý các lần thi thử đại học - cao đẳng do trường tổ chức, các chức năng cụ thể của nhóm này như sau:

 - Đăng ký lần thi: Phần mềm lưu trữ và quản lý dữ liệu về các lần thi thử một cách riêng biệt. Chức năng này cho phép mở lần thi mới, huỷ dữ liệu một lần thi, đăng ký học sinh dự thi theo khối A,B,C,D cho từng lần thi. Có thể chọn đăng ký dự thi từ danh sách học sinh lớp 12 của trường hoặc đăng ký dự thi cho học sinh tự do bên ngoài.

- Cập nhật thông tin lần thi, phòng thi : Thông tin về mỗi lần thi bao gồm: số học sinh dự thi, số phòng thi và tên các môn thi của mỗi khối. Số học sinh dự thi được tổng hợp từ danh sách đã đăng ký ở chức năng trước, số phòng thi và các môn thi được nhập ở chức năng này. Căn cứ vào số học sinh dự thi và số phòng thi bố trí cho mỗi khối, chức năng này cũng thực hiện việc cấp mã các phòng thi và xác định số thí sinh của mỗi phòng.

- Lập danh sách dự thi: Chức năng này lập danh sách học sinh dự thi theo vần ABC (lấy từ danh sách đăng ký) và cấp số báo danh cho từng thí sinh, Danh sách được lập theo khối thi và phòng thi, công việc được thực hiện hoàn toàn tự động. Chức năng này cũng thực hiện in danh sách niêm yết theo từng khối thi và danh sách dự thi theo từng phòng thi. Mẫu danh sách niêm yết và danh sách dự thi xem trong phụ lục.

-Nhập điểm thi: Chức năng này cho phép nhập điểm các môn thi của từng thi sinh, tính điểm tổng và kết quả thi. Để đảm bảo tính khách quan lúc nhập điểm thi, màn hình nhập chỉ hiễn thị mã phòng thi và số báo danh của các thí sinh (mà không hiễn thị họ tên thí sinh)

-Tổng hợp kết quả thi theo lớp: Với chức năng này kết quả thi được tổng hợp và hiễn thị theo lớp học. Kết quả thi của mỗi học sinh bao gồm điểm từng môn và điểm tổng. Ngoài danh sách kết quả thi theo lớp, còn có thể in phiếu báo điểm cho từng học sinh.

Quản trị hệ thống

Nhóm chức năng này có nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết lập và cập nhật các tham số đặc trưng của đơn vị sử dụng như: Tên trường, địa chỉ, số lần cho điểm tối đa của mỗi loại điểm, hệ số tính điểm TB các môn học, quản lý người sử dụng, ngăn chặn các truy nhập trái phép vào chương trình và dữ liệu, cho phép mỗi người dùng sử dụng chương trình đúng phạm vi của họ và bảo vệ an toàn dữ liệu trước các sự cố kỹ thuật và hỏng hóc thiết bị. Các chức năng cụ thể gồm:

- Tạo cơ sở dữ liệu của năm học mới: Phần mềm quản lý và lưu trữ dữ liệu theo từng niên khoá, mỗi niên khoá được tổ chức thành một cơ sở dữ liệu riêng biệt. Chức năng này cho phép phần mềm tạo ra cơ sở dữ liệu của một năm học mới, kế tiếp năm học cuối cùng đã có cơ sở dữ liệu trong máy. Sau khi tạo ra các cấu trúc của cơ sở dữ liệu, chương trình sẽ tự động cập nhật danh mục lớp học, danh mục giáo viên, danh mục môn học của năm năm trước vào năm học mới. Chuyển học bạ của học sinh năm học trước sang năm học mới, đồng thời chuyển danh sách học sinh năm học trước sang đăng ký vào năm học sau để chuẩn bị cho việc xếp lớp của năm học mới.

Kết nối vào cơ sở dữ liệu một năm học: Tại mỗi thời điểm, phần mềm chỉ có thể kết nối với một cơ sở dữ liệu của một năm học, kết nối ngầm định khi người sử dụng đăng nhập vào chương trình là cơ sở dữ liệu của năm học hiện tại. Chức năng này cho phép chuyển kết nối sang một niên khoá khác để xem và cập nhật dữ liệu.

Cập nhật các biến hệ thống: Các biến hệ thống của phần mềm gồm: Tên trường, Tên cơ quan cấp trên, địa chỉ, số lần tối đa đối với từng loại điểm (kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết). Chức năng này cho phép cập nhật các tham số trên theo đặc điểm của đơn vị sử dụng.

Cập nhật hệ số tính điểm trung bình của các môn học: Hệ số tính điểm trung bình các môn học được xác đinh theo khối lớp (10/ 11/ 12) và theo phân ban (A/ B/ C...). Hệ số ngầm định của các môn học là 1. Chức năng này cho phép cập nhật lại hệ số của bất kỳ môn học nào trong các khối và các phân ban khác nhau. Ví dụ: có thể cập nhật môn toán trong các lớp khối 10, ban A hệ số bằng 2, còn trong các lớp khối 10 ban C hệ số bằng 1.

Quản lý người dùng: Phần mềm quản lý người dùng theo các nhóm, mỗi nhóm được đăng ký vào chương trình sẽ có một phạm vi quyền hạn sử dụng xác định, gồm các chức năng được phép sử dụng và các chức năng bị cấm sử dụng. Mỗi người sử dụng được đăng ký vào chương trình bằng: một tên và mật khẩu riêng, đồng thời thuộc một nhóm làm việc xác định. Người sử dụng thuộc nhóm nào thì có tất cả các quyền được quy định cho nhóm đó.

Thay đổi mật khẩu: Chức năng này cho phép mỗi người sử dụng tự thay đổi mật khẩu của mình để đảm bảo bí mật.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu : Chức năng này cho phép sao lưu dữ liệu của năm học đang kết nối vào một cơ sở dữ liệu dự phòng khác ngoài cơ sở dữ liệu đang sử dụng.

Khôi phục dữ liệu từ bản lưu: Trong trường hợp dữ liệu của một năm học nào đó bị lỗi không kết nối được với phần mềm, sử dụng chức năng này để khôi phục lại cơ sở dữ liệu từ một bản lưu có sẵn.

Một số đặc điểm công nghệ xây dựng phần mềm

Phần mềm được thiết kế theo công nghệ khách/chủ (client/ server) với 2 thành phần riêng biệt: phần Cơ sở dữ liệu và phần Giao diện người dùng. Dữ liệu được quản lý tập trung trên máy chủ SQL SERVER 2000, Giao diện người sử dụng trên máy khách được thiết kế bằng MS Access2000, có thể cài đặt và hoạt động trên các máy hệ điều hành Window98, WindowXP, Window2000... Toàn bộ phần mềm có thể cài đặt và làm việc trên cùng một máy hoặc làm việc đồng thời trên nhiều máy khác nhau của mạng cục bộ.

Lợi ích sử dụng phần mềm

Tiết kiệm nhân công nhập và xử lý dữ liệu trong các khâu quản lý:

- Đăng ký học sinh đầu năm học, xếp lớp,

- Lập sổ ghi điểm cho các lớp học, môn học

- Tổng hợp số liệu tổng kết năm học, học kỳ

- Tổng hợp số liệu thống kê, xếp loai cuối kỳ, cuối năm

- Tổ chức các kỳ thi khảo sát và thi thử

Rút ngắn thời gian cung cấp số liệu và kết quả xử lý:

- Thời gian tổng hợp và cung cấp số liệu chỉ tính bằng phút

- Hiệu trưởng, Giám hiệu có thể lấy số liệu trực tiếp từ máy tính không cần qua nhân viên.

Độ chính xác của số liệu được cung cấp cao hơn tổng hợp thủ công

-Mọi số liệu đều được tổng hợp từ sổ điểm gốc,

-Không có sai sót do tính toán gây ra.

Quản lý dữ liệu đầy đủ có hệ thống, tra cứu tìm kiếm thuận tiện, nhanh chóng.

- Dữ liệu của từng năm học được lưu trữ, quản lý riêng

- Kho dữ liệu của chưong trình có thể lưu trữ dữ liệu trong vài chục năm.

- Cho phép tra cứu tổng hợp, phân tích dữ liệu trong nhiều năm học, Xây dựng các Tài liệu truyền thống...vv.

 
 

Tin nóng

Phần mềm Kế toán APRO

Công ty Cổ phần phần mềm Thăng Long đã chính thức phát hành phần mềm kế toán phiên bản APRO . Đây là bộ sản phẩm được phát triển từ phiên bản Phần mềm kế toán APRO 9.0. Với công nghệ mới Client/server và rất nhiều hệ thống dịch vụ tự động đã được cài đặt, phiên bản APRO  đã tạo ra sự đột phá về tốc độ xử lý và tính ổn định của phần mềm; tiện lợi và dễ sử dụng cho các đối tượng người dùng.

 

 

Lấy ý kiến (SP)

Bạn quan tâm đến SP nào?