Lĩnh vực kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM THĂNG LONG là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thống tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng quản lý quá trình phát hành, lưu trữ và phân phối hóa đơn điện tử đến khách hàng mua dịch vụ hàng hóa. Các hóa đơn điện từ được tạo lập trên hệ thống sử dụng chũ ký số của doanh nghiệp cung cấp và được truyền nhận, lưu trữ bảo quản theo đúng các quy định của cơ quan nhà nước.

1. Tư vấn đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Công ty có đội ngũ chuyên gia tư vấn với trình độ công nghệ thông tin giỏi,  am hiểu  luật pháp về đầu tư, xây dựng và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về định hướng, khuyến khích và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai gần, có thể đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai các đề án tổng thể, các dự án đầu tư: lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán, thẩm định các hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình CNTT, tư vấn đấu thầu và giám sát  thực hiện dự án ... của các đề án và dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Giáo dục đào tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng...