Tài chính

Năm 2000 (thời điểm thành lập) vốn điều lệ của Công ty là 1 tỷ đồng, do các cổ đông sáng lập đóng góp. Đến năm 2006 đại hội cổ đông đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 4,5 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và nhận góp vốn của các cổ đông mới.

Trong 3 năm gần đây tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lơi nhuận của công ty đạt trung bình 15 % / năm. Năm 2014 công ty đạt doanh số 31,7 tỷ đồng, năm 2015 công ty đạt doanh số 51,2 tỷ đồng, năm 2016 đạt doanh thu 57,4 tỷ đồng ….