Năm 2000 (thời điểm thành lập) vốn điều lệ của Công ty là 1 tỷ đồng, do các cổ đông sáng lập đóng góp. Đến năm 2006 đại hội cổ đông đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 4,5 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và nhận góp vốn của các cổ đông mới.

Trong 3 năm gần đây tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lơi nhuận của công ty đạt trung bình 15 % / năm. Năm 2014 công ty đạt doanh số 31,7 tỷ đồng, năm 2015 công ty đạt doanh số 51,2 tỷ đồng, năm 2016 đạt doanh thu 57,4 tỷ đồng ….

 

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

  1. Tổng tài sản

15,9 tỷ

23,7 tỷ

36,7 tỷ

  2. Nợ phải trả

8,1 tỷ

15,7 tỷ

28,7 tỷ

  3. Vốn lưu động

15,9 tỷ

23,7 tỷ

36,7 tỷ

  4. Doanh thu

31,7 tỷ

51,2 tỷ

57,4 tỷ

  5. Lợi nhuận trước thuế

380 triệu

290 triệu

190 triệu

  6. Lợi nhuận sau thuế

337 triệu

250 triệu

152 triệu

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây:

 

 Từ khóa: Công ty CP Phần mềm Thăng Long - Phần mềm thăng Long - Năng lực tài chính - số liệu tài chinh - Phan mem Thang Long - nang luc tai chinh - so lieu tai chinh