Những sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 10/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thuế. Trong Thông tư mới lần này có những sửa đổi, bổ sung rất đáng quan tâm về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, một số nội dung chính sửa đổi, b